Algemene voorwaarden Dankoor Juridisch Advies

  1. Dankoor Juridisch Advies te Arnhem is de handelsnaam van de eenmanszaak van de heer mr. I.J.M. Dankoor te Arnhem. Dankoor Juridisch Advies staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 77654587.

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden die Dankoor Juridisch Advies in opdracht van derden uitvoert, waaronder ook vervolg-, gewijzigde- of aanvullende opdrachten.

3. Tenzij anders overeengekomen is de opdrachtgever (degene met wie Dankoor Juridisch Advies een overeenkomst aangaat) Dankoor Juridisch Advies een honorarium verschuldigd volgens de bij haar gebruikelijke tarieven, vermeerderd met omzetbelasting en eventueel verschotten. Tenzij anders overeengekomen zal dat honorarium worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met door Dankoor Juridisch Advies jaarlijks vast te stellen uurtarieven. Door Dankoor Juridisch Advies ten behoeve van de opdrachtgever betaalde onkosten zullen separaat in rekening worden gebracht. Alle bedragen zijn exclusief BTW (tenzij anders vermeld). De werkzaamheden zullen in principe maandelijks, in elk geval periodiek, aan de opdrachtgever in rekening gebracht worden met een betalingstermijn van 14 dagen, te rekenen vanaf de datum van de declaratie. Dankoor Juridisch Advies is gerechtigd een voorschot in rekening te brengen. Dankoor Juridisch Advies is gerechtigd haar (uur)tarieven en eventuele opslagen periodiek aan te passen. Dit is ook bij lopende opdrachten met consumenten mogelijk, mits die opdrachten minimaal drie maanden voor de aanpassing met Dankoor Juridisch Advies gesloten zijn.

4. Indien een opdrachtgever de declaraties van Dankoor Juridisch Advies niet tijdig betaalt , is de opdrachtgever direct en van rechtswege in verzuim en is de opdrachtgever vanaf de vervaldatum de wettelijke handelsrente verschuldigd (of de wettelijke rente voor zover de opdrachtgever een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf). Dankoor Juridisch Advies is alsdan gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen die worden begroot op (minimaal) 15% van de hoofdsom, voor zover de opdrachtgever handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Indien een opdrachtgever de declaratie van Dankoor Juridisch Advies niet tijdig betaalt, is Dankoor Juridisch Advies gerechtigd haar werkzaamheden per direct op te schorten, zonder gehouden te zijn tot betaling van schadevergoeding.

5. Onverminderd het bepaalde in art. 6:89 BW, verjaart iedere vordering jegens Dankoor Juridisch Advies in ieder geval twaalf maanden nadat de gebeurtenis die de schade heeft veroorzaakt, is ontdekt of redelijkerwijs had moeten zijn ontdekt.

6. De aansprakelijkheid van Dankoor Juridisch Advies is in totaliteit steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Dankoor Juridisch Advies wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van Dankoor Juridisch Advies komt. Indien, om welke reden dan ook, geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot tweemaal het door Dankoor Juridisch Advies aan opdrachtgever in de desbetreffende zaak in rekening gebrachte honorarium, tot een maximum van € 10.000,-.

7. Dankoor Juridisch Advies is gerechtigd om bij de uitvoering van al haar opdrachten, indien nodig, derden in te schakelen. Dankoor Juridisch Advies is bevoegd om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen die deze derden hanteren, mede namens opdrachtgevers van Dankoor Juridisch Advies te aanvaarden. Dankoor Juridisch Advies is niet aansprakelijk voor (de gevolgen van) tekortkomingen van ingeschakelde derden.

8. Opdrachtgever vrijwaart Dankoor Juridisch Advies tegen alle aanspraken van derden, de door haar in verband daarmee te maken kosten inbegrepen, welke direct of indirect voortvloeien uit of verband houden met de werkzaamheden van Dankoor Juridisch Advies ten behoeve van opdrachtgever. Deze vrijwaringsplicht geldt niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Dankoor Juridisch Advies.

9. Tot vijf jaren na sluiting van een dossier kunnen door opdrachtgever kopieën van stukken uit dat dossier bij Dankoor Juridisch Advies worden opgevraagd. De aan het lichten van het dossier uit het archief en het maken van kopieën verbonden kosten worden eventueel aan opdrachtgever doorberekend.

10. Dankoor Juridisch Advies is gerechtigd eenzijdig wijzigingen aan te brengen in deze algemene voorwaarden. Dankoor Juridisch Advies zal een wijziging zo spoedig als mogelijk op haar website publiceren. Dankoor Juridisch Advies adviseert de opdrachtgever regelmatig de website van Dankoor Juridisch Advies te raadplegen voor de meest recente versie van de algemene voorwaarden.

11. Dankoor Juridisch Advies kan, in het kader van de opdracht, persoonsgegevens verwerken. Deze persoonsgegevens verwerkt Dankoor Juridisch Advies overeenkomstig de op dat moment geldende privacyverklaring van Dankoor Juridisch Advies, die te raadplegen is via https://www.dankoorjuridischadvies.nl/privacyverklaring/.

12. Indien u een klacht heeft over de dienstenverlening van Dankoor Juridisch Advies, kunt u deze klacht indienen via info@dankoorjuridischadvies.nl. Wij zullen uw klacht zo spoedig als mogelijk in behandeling nemen. 

 13. Op alle opdrachten en overeenkomsten die Dankoor Juridisch Advies aangaat, is Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, behoudens wanneer de opdrachtgever die consument is, zich hier binnen een maand nadat Dankoor Juridisch Advies zich op dit beding heeft beroepen tegen verzet.

Versie 16 maart 2020